Người luôn nhấn mạnh đến vai trò quyết định của chính trị trong việc vạch ra đường lối chiến lược, tập hợp quần chúng tham gia kháng chiến, xây dựng lực lượng

TT dao duc Ho Chi Minh-nam 2006.pptTT HCM ve cham lo boi duong_2007.pptTT HCM ve chi cong vo tu.pptTT HCM ve Dai doan ket - 2006.pptTT HCM ve quan su - 2006.pptTT Ho Chi Minh DLDT & CNXH-2007.pptTT Ho Chi Minh ve PT kinh te-van hoa.pptTT Ho Chi Minh ve XD Dang - 2006.ppt
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng