Lý luận chính trị

Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan phương pháp luận khoa học, cung cấp cho con người một công cụ để nhận thức và cải tạo thế giới; nó chỉ ra qui luật vận động của tự nhiên, xã hội và tư duy và là học thuyết về sự giải phóng và phát triển.

Bai 1 Ly luan chinh tri .pdfBai 2 Ly luan chinh tri.pdfBai 3 Ly luan chinh tri.pdfBai 4 Ly luan chinh tri.pdfBai 5 Ly luan chinh tri.pdfBai 6 Ly luan chinh tri.pdf
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng