Tiểu luận nghiên cứu

Hồ Chí Minh một nhân cách lớn của thời đại, của dân tộc, lúc sinh tiền Người rất quan tâm xây dựng đội ngũ cách mạng vừa hồng vừa chuyên, đối với bộ máy chính quyền cần phải tổ chức một cách khoa học, chặt chẽ  để phục vụ nhân dân

Bai viet Nhan thuc.pdfBai viet ve Bac Nhan thuc.pdfBai viet ve Dang ta.pdfDang ta Lon Manh.pdfHoc tap va lam theo tam guong dao duc HCM.pdfLanh tu kinh yeu.pdfThu hoach tim hieu ve Bac.pdfTieu luan Dai doan ket.pdfTieu luan PP Bac Ho.pdfTieu luan Quan diem Bac Ho.pdfTieu Luan Tinh chat CNXH.pdfTu tuong ho chi minh Bien chung.pdfVi sao CN Mac_Lenin la nguon goc QD TT HCM.pdf
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng