PowerPoint Tư liệu về Bác

Từ ngày 3–7/2/1930, tại Quảng Châu-Trung Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản được triệu tập do Bác Hồ chủ trì và lãnh đạo. Hội nghị nhất trí thành lập một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt; sách lược vắn tắt; điều lệ tóm tắt do Bác Hồ khởi thảo… đó là cương lĩnh đầu tiên của Đảng

HinhAnhBacHo.pdfHinhAnhBacHo_2.pdfke chuyen Bac Ho - Thi Trac nghiem.pdfke chuyen Bac Ho - tinh huong.pdfke chuyen Bac Ho - VONG 2 TAI NANG.pdfke chuyen Bac Ho - Xem anh.pdfTT HCM ve dai doan ket dan toc.pdf
Chia sẻ bài viết lên:
Đóng